Trwa ładowanie

Polityka prywatności

Polski English

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Definicje
 2. Administrator - Krzysztof Zienkiewicz GASTRO FOOD z siedzibą przy ul. Światowida 8A, (81-543) Gdynia, NIP 5861956837, REGON 221020922.
 3. Dane osobowe - wszystkie informacje o osobie fizycznej oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: http://sprzedaz.gastrofood.com.pl
 6. Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis Internetowy lub korzystająca z usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce Prywatności.

   

 1. Przetwarzanie danych przez Administratora
 2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług wskazanych w Regulaminie, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.
 3. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, jak również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych.

 

 1. Dane osobowe osób korzystających z Serwisu są przetwarzane są przez Administratora:
 2. a) w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie Sklepu Internetowego – na zasadach opisanych w 6 ust. 1 lit b RODO, i w art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 3. b) w celach analitycznych i statystycznych – na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit f RODO,
 4. c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit f RODO
 5. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi Konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia Konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

III. Przetwarzanie danych osobowych w związku ze składaniem zamówień i dokonywaniem płatności.

 1. Złożenie zamówienia przez Użytkownika w Sklepie Internetowym wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
 3. a) w celu zawarcia i realizacji usług świadczonych przez Administratora – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO,
 4. b) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO,
 5. c) w celach analitycznych i statystycznych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO,
 6. d)realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO.
 7. Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies także w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu Użytkownika.

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych
 2. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas niezbędny do zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 3. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

 1. Uprawnienia użytkownika
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem.
 4. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach określonych w RODO.

      

VII. Odbiorcy danych

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia).
 2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

 

VIII. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator na bieżąco podejmuje działania w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 3. Kontakt

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt  za pośrednictwem e-mail: sprzedaz@gastrofood.com.pl bądź na adres siedziby Administratora.

 

Licencję na ten produkt posiada: MISTRAL.NET Sp. z o.o. (Użytkownik: Krzysztof Zienkiewicz GASTRO FOOD

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności